Procesmanagement

Processen en procesmanagement

Onder een bedrijfsproces verstaan wij een “groepering van gelijkgerichte opvolgende activiteiten”. Procesmanagement gaat om het beheersen van bedrijfsprocessen waardoor de uitkomst van bedrijfsprocessen voldoen aan de vooraf vastgestelde normen. Procesmanagement is onderdeel van “regulier” management.

Procesmanagement zorgt er voor dat de inrichting van de processen continu wordt verbeterd en de uitvoering voldoet aan de eisen van controle-technische functiescheiding. Procesmanagement is ook voorwaardenscheppend voor een optimaal gebruik van de beschikbare resources (middelen, medewerkers en applicaties).

Concreet komt procesmanagement neer op het beheersen van bedrijfsprocessen met als doel:

•   toevoegen van waarde voor de klant doordat processen optimaal verlopen;

•   stroomlijnen van activiteiten waardoor de bedrijfskosten zo laag mogelijk zijn;

•   meer grip op de doorlooptijd en kwaliteit van processen;

•   door inzicht in processen, meer flexibiliteit en schaalbaarheid in bedrijfsuitvoering;

•   voldoen aan wet- en regelgeving.

Hoe beter deze doelen zijn bereikt, des te positiever het effect van procesmanagement op de prestaties van de organisatie.

 

INK-Model

Om beter grip te krijgen op de processen delen we ze in naar hun aard en doel. Ook nu geldt dat de indeling op verschillende manieren kan. Wij kiezen voor de in Nederland veel gehanteerde indeling volgens het INK-Model.

Het INK-model maakt wordt onderscheid naar drie soorten processen, te weten:

1. Primaire processen

2. Ondersteunende processen

3. Besturingsprocessen

 

INK_Processen

 

Het primaire proces omvat alle activiteiten die nodig zijn om een dienst of product voor een –externe- klant te produceren. Dus onder het primaire proces vallen de processen die leiden tot omzet.

De ondersteunende processen zijn alle processen die niet direct te maken hebben met het voortbrengen van het product of dienst, maar wel indirect invloed uitoefenen op het primair proces. Dit zijn bijvoorbeeld processen rondom personeelsmanagement, financiën en/of onderhoud van materiaal.

Tot de besturingsprocessen worden de processen gerekend die nodig zijn om de organisatie te kunnen besturen. Deze hebben dan bijvoorbeeld betrekking op de planning- en control cyclus, de totstandkoming van beleid of het opstellen van de begroting.